JAK NAKUPOVAT? 

 Všeobecné obchodní podmínky prodeje zboží od firmy Libuše Stavjařová.

 

   1. Všeobecná ujednání 

 Vztahy mezi dodavatelem a zákazníkem se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a těmito Všeobecnými podmínkami prodeje zboží Firmy Libuše Stavjařová. 

   2. Uzavření smlouvy

 Zákazník si vybere zboží z nabídky a objednávat může pomocí emailové adresy, telefonicky, nebo se zastaví přímo na prodejně a objednávku dotvoří přímo na místě.

 Objednávka je zároveň návrhem Kupní smlouvy, kdy samotná Kupní smlouva vzniká formálním potvrzením objednávky Prodávajícím. Spotřebitel či kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením ze strany prodávajícího. Po závazném potvrzení objednávky  je možné objednávku ze strany spotřebitele či kupujícího stornovat pouze v případě, že prodávající nesplní podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je spotřebitel či kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním.

Prodávající je oprávněn žádat po spotřebiteli či kupujícím smluvní pokutu ve výši 40 % z kupní ceny, která byla stanovena jako paušální náhrada škody, kterou je spotřebitel či kupující uhradit ve prospěch prodávajícího. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud spotřebitel či kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu a v takovém případě se nejedná u prodávajícího o porušení jakéhokoli závazku a není povinen hradit spotřebiteli či kupujícímu jakoukoli škodu. 

   3. Cena 

 Cena je stanovena dohodou včetně DPH, bez dopravy a montáže, pokud dále není dohodnuto jinak.

U zboží na objednávku v hodnotě nad 6000,- zákazník zaplatí zálohu 30% z kupní ceny při standartní objednávce, 40% z kupní ceny při specifické objednávce.

Cena dopravy po celé ČR se rozděluje podle ceny a typu zboží:

Při osobním odběru zboží - sleva na dopravu 3% z ceny nákupu.

300,-Kč po celé ČR na zboží v hodnotě do 1.000,- Kč (nevztahuje se na čalouněný nábytek) 500,-Kč po celé ČR na zboží v hodnotě od 1.000,- do 6000,-Kč (nevztahuje se na čalouněný nábytek)

750,-Kč po celé ČR na zboží v hodnotě od 4.000,- do 16.000,-Kč (nevztahuje se na čalouněný nábytek)

1200,-Kč po celé ČR na čalouněný nábytek typu sed. soupravy,pohovky atd.v hodnotě do 20.000,-Kč 

zboží nad 23.000kč je doprava  po ČR zdarma

Možná individuální domluva ceny dopravy na zboží do 20km od sídla prodejny ve Fulneku

U některého zboží, s ohledem na jeho objem a cenu, je cena dopravy individuálně naceněna a uvedena přímo v popisu zboží. Při objednání více položek se tak počítá pouze tahle jedna cena dopravy.

   4. Výhrada změn

 Sériově zhotovený nábytek je prodáván v prodejně dodavatele podle vzorků nebo zobrazení.  Minimální změny v barvě, struktuře dřeva a i minimální odchylky v tónování a struktuře látek i kožených potahů jsou vyhrazeny, nejsou považovány za vady. Zboží je prodáváno podle vystavených vzorů či modelů nebo inzerovaných v letácích propagující zboží prodávaného Fa Libuše Stavjařová . Zboží je dodáváno většinou v demontovaném stavu. 

   5. Dodací lhůta 

 Jelikož většina zboží je skladem, tak termín dodání je 1-2 týdny. Jedná-li se o zboží, které není na skladě, nebo se musí vyrobit na objednávku, tak termín dodání bývá zpravidla 3-4 týdny. Dodavatel je povinen objednané zboží spotřebiteli obstarat nejpozději do 8-mi týdnů od zaplacení zálohy, pokud se dodavatel a zákazník nedohodnou jinak. Nebude-li zboží v této lhůtě dodáno, je zákazník oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. 

   6. Výhrada vlastnického práva a převzetí zboží

 Do úplného zaplacení kupní ceny zůstává zboží ve vlastnictví dodavatele. Předání zboží je možné jen po zaplacení celé ceny zboží a uskutečňuje se v prostoru výdejního skladu nebo prodejny prodávajícího. Zákazník má právo si zboží při převzetí překontrolovat, včetně kontroly kompletnosti dodávky. Toto právo má i dodavatel. Jestliže zákazník tohoto práva nevyužije, bude k této skutečnosti přihlédnuto při vyřizování reklamace. Při převzetí zboží je zákazník povinen předložit originál závazné objednávky. Pokud zboží přebírá třetí osoba, musí se prokázat originálem závazné objednávky, pověřením a osobním průkazem. Příjemce je povinen převzetí zboží potvrdit svým podpisem stejně jako při převzetí zákazníkem. Při dodávce zboží do bytu na základě zprostředkování dopravy, která se uskutečňuje k domu spotřebitele, platí tato ustanovení obdobně a přiměřeně. Zákazník si může objednat dodávku až do bytu a zprostředkovatel je povinen tuto dodávku uskutečnit, pokud je to technicky možné. V případě smluvní dopravy zákazník zajistí přístupovou trasu pro dopravce. 

   7. Odklad odběru zboží 

 Pokud spotřebitel neodebere zboží do 7 kalendářních dnů ode dne odeslání výzvy k odběru dodavatelem, je povinen uhradit vzniklé skladovací náklady (poplatek za uskladnění ve výši 100,- Kč za každý den).

   8.Odstoupení od kupní smlouvy, vrácení zboží 

 V souladu s ustanovením občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Kupující, který není spotřebitelem, tuto možnost od odstoupení od kupní smlouvy nemá. Rozhodne-li se spotřebitel, pro odstoupení od kupní smlouvy v této lhůtě, je nutné dodržet níže uvedené podmínky: Písemně zaslat žádost o odstoupení od kupní smlouvy. Kde musí být uvedeno číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu (rozhodující je datum odeslání).  Pokud již spotřebitel zboží obdržel a převzal, zavazuje se je zaslat zpět na adresu prodávajícího za splnění těchto podmínek:- nesmí být použité,- musí být nepoškozené,- musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu, obalu atd.) s originálem dokladu o koupi. Spotřebitel se zavazuje zboží zaslat doporučeně a pojištěné, jelikož prodávající neručí za jeho případnou ztrátu na cestě na sklad prodávajícího (doporučeně neznamená na dobírku). Prodávající je povinen za předpokladu splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží peníze za zboží zaslat spotřebiteli složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případně nedodání kompletního zboží či jinak odporující výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží.V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek prodávající není povinen akceptovat odstoupení od Kupní smlouvy jako řádné a je oprávněn zboží vrátit zpět na náklady spotřebitele.Prodávající upozorňuje, že spotřebitel nemůže odstoupit podle § 53 odstavce 8 občanského zákoníku od takové Kupní smlouvy, jejímž předmětem je dodávka zboží upraveného podle přání spotřebitele tzv. na zakázku (např. výběr čalounění,potahu,odstínu,rozměry apod.)Prodávající dále zdvořile spotřebitele upozorňuje, že shora uvedená lhůta pro odstoupení je určena k tomu, aby se spotřebitel mohl dostatečně seznámit s vlastnostmi zakoupeného zboží a nelze ji chápat jako právo na výpůjčku zboží. Toto právo také primárně neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží. V případě vadného plnění ovšem není vyloučeno, aby spotřebitel uplatnil své právo na odstoupení od kupní smlouvy, v takovém případě je ale nutné, aby odůvodnil své odstoupení od Kupní smlouvy vadou dodaného zboží. 

   9. Práva z odpovědnosti za vady zboží

 Záruční doba je 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet od převzetí zboží zákazníkem.

V případě, že zboží při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby dodavatel bezplatně zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. Záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené jeho obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla sjednána nižší cena. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna a dodavatel je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze věci neúměrné, může zákazník požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Práva z odpovědnosti za vady musí být vždy uplatněna písemnou formou a musí obsahovat přesný popis vady jak se projevuje a uvést následek, který se uplatňuje. Při uplatnění těchto práv musí zákazník dodat reklamované zboží a předložit doklad o zakoupení zboží v místě kde jej zakoupil, pokud se s prodávajícím nedohodne na jiném postupu. Při nesplnění těchto podmínek nemůže svá práva zákazník úspěšně uplatnit. U zboží dodávaného v demontovaném stavu, je nutno práva z odpovědnosti za vady uplatnit před montáží. Vada, která vznikla neodbornou montáží, bude považována za vadu věci, pokud tato montáž byla sjednána v kupní smlouvě a byla provedena prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího.

Ochrana osobních dat :Firma Libuše Stavjařová, se zavazuje, že bude chránit Vaše údaje, které musely být uvedeny při realizaci objednávky. Vaše údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetí osobě, ani jinak zneužity

 9. Mimosoudní jednání.

Kupující má právo na mimosoudní jednání řešení případných sporů z Kupní smlouvy s Prodávajícím v souladu s paragrafem 20d a násl. zákona 334/1992 sbírky zákona o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím České obchodní inspekce.  www.coi.cz

evropská platforma: Http://ec.europa.eu consumers/odr/.


Akce -1000 na lonicov komplety
TOPlist